Emotional Intelligence vs. Digital Intelligence in the Face of Virtual Reality. New Challenges for Education for Safety

  • Barbara Wiśniewska-Paź University of Wrocław, Poland
Keywords: Education, Emotional Intelligence, Digital Intelligence

Abstract

Contemporary reality and accompanying it civilization development is an extremely com-plex and demanding area perceived on the one hand in the context of threats, on the other hand – the need to develop competencies that allow one to survive, and the other to develop in increasingly complex conditions of modern times. The conviction of people about life in permanent danger, the increasing complexity of conditions and events generates the need to work out often not one, but at least a few thought-out strategies adequate to time and spatial conditions, threats, problems and people that these problems and threats relate to or may concern. In addition to a pool of problems and events that we can deal with, predict their occurrence, prevent and counteract, we also have problems and threats that we have just started to recognize. The article focuses on contemporary challenges of education for security and the need to develop each of the competencies separately, emphasizing the impor-tance of complementarity in their application in everyday life in order to ensure understand-ing, action and development of ourselves and the environment, solving problems and deal-ing with difficult situations and threats.

References

Augustyniak, K. & Piotrowski, A. (ed.) (2011). Edukacja dla bezpieczeń stwa. Cy-wilizacyjne problemy bezpieczeń stwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Baudrillard, J. (2006). Społeczeń stwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. Wars-zawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman Z. (2000a). Ponowoczesnoś ć jako źródło cierpień , Wydawnictwo Sic! Warszawa.

Bauman, Z. (2000b). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Pań-stwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck, U. (2002 and 2004). Społeczeń stwo ryzyka. W drodze do innej nowoczes-noś ci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia poli-tyki ś wiatowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Beck, U., Giddens, A. & Lash S. (2009). Modernizacja refleksyjna. Polityka, tra-dycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesnoś ci. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

Beck, U. & Grande, E. (2009). Europa Kosmopolityczna. Społeczeń stwo i polityka w drugiej nowoczesnoś ci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Berkovits, E. & Armor, D.J. (2006). Maximizing Intelligence. Transaction Publish-ers, New Brunswick (USA) and London (UK) s. 71-75.

Bieżuński, A. (2013). Teoria bezpieczeństwa i jego pochodnych w zarysie, [in:] Kaczmarczyk B., Wawrzusiszyn A. (cur.). Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2013.

Burdea, G. & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. New Jersey: John Wi-ley & Sons.

Chrzanowska, A. (2009, January). Rozmowa Agnieszki Chrzanowskiej z Geraldem Matthews. Magazyn Psychologiczny Charaktery, 1(144).

Czajkowska-Ziobrowska, D. & Zduniak, A. (2007). Edukacja dla bezpieczeń stwa. Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń . Edukacja wobec zagroż eń szkolnych, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informa-cji. Warszawa: PWN.

Fukuyama, F. (1996, 2000). Koniec historii. Poznań: Zysk i Ska Wydawnictwo.

Fukuyama, F. (1997a). Ostatni człowiek. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Fukuyama, F. (1997b). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa – Wrocław: PWN.

Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Bertelsmann Media.

Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologic-znej. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Fukuyama. F. (2005). Budowanie pań stwa. Władza i ład mię dzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Rebis.

Fukuyama, F. (2006). Ameryka na rozdroż u. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu. Poznań: Rebis.

Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2008). Psychologia i Życie. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.

Goleman, D. (1997a). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (1997b). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goszczyńska, M. (1997). Człowiek wobec zagroż eń . Uwarunkowania oceny i ak-ceptacji ryzyka, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

Górka, M. (cur.). (2014). Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2014.

Huntington, S. (1977). Kryzys demokracji. Warszawa: Wydawnictwo IBWPK.

Huntington, S. (1985). Przyszłoś ć demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Myśl.

Huntington, S. (1995). Trzecia fala demokratyzacji, Wyd. I, Warszawa: PWN.

Huntington, S. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu ś wiatowego. Warszawa:Wydawnictwo Muza.

Huntington, S. (2007). Kim jesteś my? Wyzwania dla amerykań skiej toż samoś ci narodowej. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Huntington, S. & Harrison, L.E. (2000). Kultura ma znaczenie. Jak wartoś ci wpływają na rozwój społeczeń stw. Poznań: Antropos.

Kaczmarczyk, B. (2014). Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP.

Kępiński, A. (2002). Lę k. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Korab, K. (ed.) (2010). Wirtual. Czy nowy wspaniały ś wiat?. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe SCHOLAR.

Korczyc, W. (2006). Determinanty współczesnych zagrożeń. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Krokowski, M. & Rydzewski, P. (2004). Inteligencja emocjonalna. Łódź: Imperia SC.

Kwiasowski, Z. & Cenda-Miedzińska, K. (2012). Edukacja dla bezpieczeń stwa wobec wyzwań współczesnoś ci. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Liedel, K., Piasecka, P. & Aleksandrowicz, T. (ed.). (2014). Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji. Warszawa: Difin.

Matthews, G., Zeinder, M. & Roberts, R.D. (2004). Emotional Intelligence: Science and Myth. Cambridge: MIT Press.

Nisbett, G. (2010). Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ. Warszawa: Wyda-wnictwo Smak Słowa.

Pieczywok, A. (2015). Refleksyjny wgląd w wybrane obszary edukacji dla bezpiec-zeń stwa. In Pieczywok, A., Loranty, K. (ed.). Bezpieczeństwo jako problem e-dukacyjny. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Pieczywok, A. (2012). Edukacja dla bezpieczeń stwa wobec zagroż eń i wyzwań współczesnoś ci. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Pieczywok, A. & Loranty, K. (2015). Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Ramsden, S, Richardson, F.M., Goulven, J., Thomas, M.S.C. et al. (2011). Verbal and non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature, 479(7371).

Raport UNESCO (1998). Edukacja- jest w niej ukryty skarb, Warszawa.

Rutkowski, C. (1995). Bezpieczeń stwo i obronnoś ć: strategie – koncepcje - doktry-ny. Warszawa: Zeszyty Naukowe AON.

Skrabacz, A. & Kanarski, L. (2014). Edukacja dla bezpieczeń stwa. Teoria i prak-tyka. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeń stwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Śmieja, M., Orzechowski, J. & Asanowicz D. (2013). Test Inteligencji Emocjonal-nej (TIE). Podrę cznik, Kraków: Wszechnica UJ.

Świniarski, J. & Chojnacki, Wł.. (2014). Barwy i cienie w edukacji dla bezpieczeństwa. In Skrabacz, A. & Kanarski L. (ed.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Toffler, A. (1997). Trzecia Fala, pierwsze wydanie pełne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Toffler, A. (1998). Szok Przyszłoś ci. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Toffler, A. (2003). Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia. Poznań: Zysk i Ska Wydawnictwo.

Toffler, A. (2006). Wojna i Antywojna, I wyd: Wydawnictwo Kurpisz, Poznań; Warszawa (1997), II wyd: Warszawa (1998), III wyd: Poznań.

Toffler, A. & Toffler, H. (1996). Budowa Nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.

Toffler, A. & Toffler H. (2007). Rewolucyjne bogactwo. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Wiśniewska-Paź, B. (ed.) (2014), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź, B. (ed.) (2015). Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymia-rach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań eduka-cyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź, B. (2018a). Współczesne zagroż enia a bezpieczeń stwo. Od edu-kacji obronnej do edukacji dla bezpieczeń stwa. In Zawartka-Czekaj, M (ed), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Aspekty prawne – społeczne– pedagogiczne, Ka-towice.

Wiśniewska-Paź, B. (ed.) (2018b). Współczesne zagrożenia - bezpieczeństwo - edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa. Wrocław: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź, B. & Liberacki M. (ed.) (2016). Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojnar, I. & Kubin, J. (ed.). (1996). Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warsza-wa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Wosińska, W. (2011). Oblicza globalizacji. Warszawa: Smak Słowa. Zacher, L.W. (1997). Spór o globalizację . Eseje o przyszłoś ci. Warszawa: Elipsa.

Zduniak, A. & Kryłowicz, M. (ced.) (2004). Edukacja dla bezpieczeń stwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa –Poznań: Elipsa.

Published
2018-12-14